Värdeturbinen stöttar analys och utvärdering av verksamheten

- strukturera delarna tydligt! PDF 0,8MBV A D

Värdeturbinen är en system- och flödesorienterad verksamhetsmodell för strukturerad information om verksamheten och för analys och uppföljning av verksamhetens prestation.

Areorna beskriver det som finns i en verksamhet. Helheten, processerna, sambanden och dynamiken är i fokus.


V A R F Ö R
För att hantera en komplex verksamhet.

Värdeturbinen är ett enkelt sätt att strukturera verksamheten, undvika onödiga omvägar, och se till det som behövs för att verksamheten ska fungera. Strukturen stöttar olika sätt att resonera, från t.ex. agilt arbete, till ISO- eller GMP-modeller, logistik och ekonomiska styrmodeller, IT- strukturer mm.

Tillsammans stärker vi beslutsförmågan och undviker isolerade öar och stuprör, samt skapar den dragkraft och vinst som behövs.


H U R
Vi arbetar igenom din verksamhet, sammanhanget och dess innehåll i en serie seminarier och workshops inom ramen för Värdeväxlaren och de olika processerna för strategisk styrning. Hos kund följer vi förslagsvis våra block.

Vi arbetar fram en
- samsyn på de delar som ingår i verksamheten, dess innehåll och funktion.
- förståelse för sambanden mellan areorna emellan bladen och vilka typer av system och verktyg som gör ledning och verksamhet effektiv.
- mätetal och prestanda (CBI eller KPI)för innehållet i resp. låda och dess bidrag till helheten, eftersom turbinen fungerar som ett utmärkt styrkort.
- verksamhetssystem, affärsplaner mm, samt för att strukturera olika IT-stöd för att följa upp och få överblick över verksamheten.


M Ã… L
Målet är att skapa ett gemensamt synsätt, nya riktlinjer samt en överblick över verksamheten.
Vi får en vägkarta där vi ser hur saker hänger samman i verksamheten och hur dess arbetsflöden samverkar till resultatet.

Detta göra att verksamhetens ledare enkelt och fokuserat kan:
- Strukturera, prioritera och hantera helheten i verksamheten med alla dess delar
- Ta säkra beslut, kommunicera och samverka
- Skapa tydliga planer, policys och riktliner för verksamheten.


U p p

Vinnande Flöden®
i din verksamhet!


KUNNANDE
TRANSPARENS
STOLTHET
Beställa böcker


Bildgalleri


Logg


För företag


Verktyg online


SeminarierWinning Flows siteBellwox AB © 2013