Värderöret klargör komplexa och dynamiska affärsflöden

- Undersök hur totalvärde skapas i verksamheten! PDF 0,7MBV A D

Modell för hur värdeskapande i verksamheten går till, från inloppet, beställningen, till utloppet, leveransen. Det ger en nyckel till planering. Vi tillhandahåller arbetsmaterial för analys och visualisering avpassat för workshops och seminarier.

Modellen är baserad på analogier med fysiska flöden ökar medvetenheten om verksamhetens dynamik. Fokus sätts på samverkan i och mellan processer eller mellan projekt och linje.


V A R F Ö R
För att skapa vinnande flöden behövs en gemensam värdegrund och ett harmoniserat synsätt på vad som ska göras. Det gör att förändringar snabbt når önskat resultat och minimerar störningar.

Verktyget hjälper dig att att ta fram det språk som behövs. I förlängningen ger det förankrade planer och åtgärder som känns viktiga och meningsfulla för alla inblandade.


H U R
Arbetet sker genom dels kunskapsinhämtning och dels workshops i seminarieform.

Vi jobbar med
- en djupare förståelse för och hantering av de delar som ingår i verksamheten och hur de matchas mot varandra och till det inre beteendet i processer eller projekt.
- dynamiska skeenden och komplexa förlopp i bilder, samband och metaforer kring företeelser och problem, för att se, förstå och sätta ord på sådant som hindrar en effektiv process.

Utifrån detta skapar vi en genomtänkt handlingsplan.

Allt görs på ett kreativt och intuitivt sätt, så att alla kan bidra och känna sig delaktiga, utan att ge avkall på kvalitet och professionalism.


M Ã… L
Målet är enkla handlingsplaner för förändring som kan ligga till grund för strategier, affärs- och projektplaner.

De beskrivningar man får med sig visar tydligt hur värdet skapas och levereras av verksamheten och hur det kan förstärkas och förbättras.

U p p

Vinnande Flöden®
i din verksamhet!


KUNNANDE
TRANSPARENS
STOLTHET
Beställa böcker


Bildgalleri


Logg


För företag


Verktyg online


SeminarierWinning Flows siteBellwox AB © 2013