Stöd till fretaget

Verksamheten kan bli kreativ, strukturerad, effektiv och blomstrande!

Till hjälp har vi delat upp insatserna i block:

- Ta tag i affärsflödet - 3 st. kortare introduktionsblock

- Få fart på affärsflödet - 3 st. riktade operativa block

- Växla upp affärsflödet - 5 st. längre strategiska block


Vår utgångspunkt är utveckling och produktion inom industrin, men vi har även erfarenheter från mindre företag till stora organisationer.
Mindre företag

Medelstora företag eller organisationer

Stora företag, koncerner eller organisationer

Mindre företag

Målet är att ha ett kontrollerat och positivt resultat samt ett strukturerat och tydligt driv framåt och växa som företag.

Hård konkurrens och eller en efterfrågan på unika produkter tillhör vardagen. Ni har mycket på gång, hinner inte allt som behöver göras. Det svåra är att bli klara över hur roller, ansvar och åtaganden ska balanseras och kommuniceras på rätt sätt.

Vi hjälper er att bli samkörda och målinriktade. Vi kan hjälpa Er att bredda verksamheten, öka volymer eller hitta framtida arbetsformer.

Arbetet drivs från vårt
Winning Flows Forum efter de enskilda företagets behov, där vi väljer de delar av våra block som bäst fyller behoven.
U p p


Medelstora företag eller organisationer

Målet är att uppnå tydliga förbättringar med uppemot 20% av resultatet för aktuell verksamhet inom ett år.
Certifieringar känns nödvändiga men komplicerade och är kanske ett måste för att ta större kunder, vilket tillhör målbilden.

Idag finns ett fåtal större nyckelkunder och ett brett utbud av tjänster och produkter som är svårt att hålla aktuellt. Ni är känsliga för förändringar på marknaden och på personalfronten.

Vi erbjuder Er hjälp att strukturera verksamhetens processer, samt att balansera ledning och uppföljning mellan operativt och strategiskt arbete.

Arbetet drivs från vårt Winning Flows Forum där vi anpassar våra block efter ledningsgruppen och det aktuella arbetet. Det ger ett gemensamt språk, gemensamma tankar, värderingar och bilder kring verksamheten och dess framtid.

Vi sätter också fokus på företagets unika situation och hur den förvaltas, liksom vad som är värdeskapande och för vem. Vi stöttar ert arbete med att skapa strukturer för ett långsiktigt förändringsarbete, t.ex. genom LEAN och utveckling genom agila arbetssätt. Vid behov hjälper vi er att föra in viktiga delar i ert verksamhetssystem. Tillsammans planerar och driver vi de block som är mest viktiga, sedan får en nyckelperson på företaget ta över arbetet, som vi successivt utbildar och stöttar.
U p p


Stora företag, koncerner eller organisationer

Målet är att skapa en fungerande förändringsledning samt ett praktiskt ledningssystem som stöttar arbetet och minimerar störningar samt tar vara på verksamhetens möjligheter.
Uppemot 15% resultatökning efter en första insats. Organisationen trimmas för att klara av framtida utmaningar, där en fortsatt planerad vinstökning kan innehållas.

Idag fungerar det strategiska arbetet kanske inte helt optimalt. Certifieringar upprätthålls, men det är tungrott och upplevs inte alltid som meningsfullt.

Verksamheten är klämd mellan olika intressen i en komplex vardag och har svårt att få tillräckliga vinster. Det operativa arbetet och brandkårsutryckningar prioriteras ofta. Risken är att hamna i en negativ spiral där nedskärningar och sparåtgärder måste blir vardag.

Ledning och styrning är fördelad på en eller flera ledningsgrupper. Det är många anställda och en verksamheten har given plats på marknaden.

Vi stöttar Er i ledningen med att skapa ett regelbundet och rimligt förbättringsarbete, ta till vara kraften i organisationen, och utveckla verksamheten vidare, samt se till att ledningen blir kraftfull och tydlig.

Arbetet drivs från vårt Winning Flows Forum där vi arbetar fokuserat med de olika blocken tillsammans med ledningen.
U p p


KUNNANDE
TRANSPARENS
STOLTHET
Beställa böcker


Bildgalleri


Logg


För företag


Verktyg online


SeminarierErika Bellander √ā¬© 2020